Privacy Policy


Economistes Associats CB, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), posa en coneixement dels seus clients i usuaris web, la política de privacitat i protecció de dades que aplicarà al tractament de dades de caràcter personal, i al mateix temps informa que ha implementat les mesures organitzatives, operacionals i de protecció necessàries per garantir la seguretat d’aquestes

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat Economistes Associats CB, CIF E43716935
Telèfon 977 746 413
Adreça postal Sant Isidre 163 entresol 1, 43540 La Ràpita (Tarragona)
Adreça electrònica oficina@economistesassociats.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Economistes Associats CB tracta la informació que li faciliten els interessats, amb les finalitats de: - dur a terme la correcta gestió i administració dels serveis sol·licitats - contacte (atenent les consultes de les persones que se’ns adrecen per mitjà del correu electrònic, dels formularis de contacte de la web o telefònicament) - gestionar dades dels nostres proveïdors (Tractem les dades de contacte i les dades fiscals dels proveïdors (persones físiques de qui obtenim serveis o béns). - usuaris de les nostres webs (El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web registren de manera automàtica les dades que ordinàriament es generen en l'ús dels protocols d'Internet, entre altres l'adreça IP o el nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona que vista la web. Aquesta informació no s'associa directament amb persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística. La nostra web utilitza galetes (cookies) que permeten obtenir informació tècnica per facilitar-ne l'accessibilitat i un ús més eficient.).

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les dades de caràcter personal potser l’execució d’un contracte de servei, el compliment d’una obligació legal i el consentiment del propi interessat. En el cas dels usuaris de les nostres webs és el consentiment del propi interessat.

Quins són els vostres drets?

Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació per part del responsable del tractament sobre si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen. Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes, sol·licitar la supressió de dades que ja no siguin necessaris per als fins que es van recollir, sol·licitar la limitació o oposició del tractament de les dades, conservant-se en aquest cas únicament per a l'exercici de possibles reclamacions, i sol·licitar la portabilitat de les seves dades. En el cas que tractem les seves dades per alguna finalitat en què hàgim sol·licitat el seu previ consentiment, té dret a retirarlo en qualsevol moment sense que això afecti la sol·licitud del tractament previ a la seva retirada.

Com podeu exercir aquests drets?

Podeu exercir els drets indicats anteriorment davant el responsable del tractament, les dades del qual figuren en aquest document, aportant el corresponent document que l'identifiqui. Si ho desitgeu, podeu sol·licitar els formularis necessaris per a facilitar-vos l'exercici dels vostres drets. Així mateix podeu presentar la reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades al C\Jorge Juan nº 6, CP 28001 de Madrid o al web www.aepd.es.